Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Feestmeubels.nl is een site van:
Martijn Kools verhuur en verkoop
Beverdam 17
5111 DN
Baarle Nassau

Art. 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen en op alle door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst/aanbieding wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) , dan is slechts het in de voorwaarden van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Art. 2. Offertes
1. Al de offertes van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  te zijn aanvaard.
2. Van de door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) in dit verband gemaakte gereedschappen, eigendom van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop), en moet op verzoek worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Art. 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  komt eerst tot stand wanneer Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) een aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) gegeven order schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) de orderbevestiging heeft verzonden.
2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) de order alsnog aanvaardt/bevestigd binnen deze periode van 8 dagen.
3. De door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 4. Prijzen
1.Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten met betrekking tot plaatsing, invoerrechten en overslag.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Art. 5. Aflevering- en leveringstermijnen
1. De door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  voor de uitvoering van de order nodig heeft in zijn bezit heeft. De door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
Bij niet tijdige levering dient Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis wanneer het factuurbedrag meer dan € 20.000, zegge: twintig duizend euro bedraagt. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.Buitenlandse kopers levert Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) , indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring kan door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  worden verzorgd, doch is voor rekening van de koper.
3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  oordeel gunstige wijze met door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Bij gebreke daarvan is Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
7. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Art. 6. Reclame door de koper
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij/haar Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) verstrekt heeft.
De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen.
De door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) betrekking hebbend op gebreken in de door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) ter kennis zijn gebracht;
b. de koper Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.
F. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Art. 7. Aansprakelijkheid
1.  Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)biedt enkel de kwaliteitswaarborgen die vermeld staan in haar catalogi en bijhorende documentatie (Drukfouten en schrijffouten achterwegen gelaten).
2. Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) garandeert een monstergetrouwe levering met uitdrukkelijk levering met uitdrukkelijk voorbehoud voor geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen.
3. Kleurovereenstemming kan enkel gegarandeerd worden bij een gelijktijdige bestelling.
4. De maten en afmetingen in de catalogi en/of de prijslijst zijn “circa”-maten. Kleinere maatafwijkingen alsook veranderingen in vorm en uitzicht van een model zijn mogelijk en Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) behoudt zich hier uitdrukkelijk voor.
5. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  geleverde zaken niet door derden,Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) fabrikanten en of toeleveranciers op zich zijn genomen, kan de koper jegens Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) (garantie-) aanspraken doen gelden. Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
6. Ingeval van reclame is Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop), indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  wordt vastgesteld en voor Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks ter onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
7. Garantieverplichting vervalt indien:
a. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren.
b. Ongelukken, vandalisme, brand, overstromingen, ander natuur geweld, en alle overige situaties van kennelijke overmacht;
c. Verkeerd gebruik en andere externe factoren;
d. Schimmel en weervlekken
e. Slijtage
f. Schade ontstaan door andere onderdelen dan de originele onderdelen

8. Behoudens eventuele verplichtingen van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  uit hoofde van het bovenstaande is Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name is Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
9. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper.Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
10. De koper is gehouden Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Art. 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  geleverde zaken blijven eigendom van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) geleverde zaken aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  verschuldigd is. Indien Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  zulks nodig oordeelt heeft Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) over te dragen.
4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper het eigendomsrecht van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  rustend op de door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5. Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) in eigendom toebehoren, onder Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) te nemen, zodra Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) deze verzekering aan te tonen.

Art. 9. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro’s , tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  is gevestigd of door overmaking op een door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk bij levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) bank of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. Ook is Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) verrichte prestatie, onverminderd Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop), dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,– alles exclusief omzetbelasting.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
5. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
6.Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Art. 10. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  keuze. Ingeval van overmacht kan de koper Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop)  niet tot schadevergoeding aanspreken.

Art. 11. Toepasselijk recht
Op de door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) gedane offertes en op alle door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) aangegane overeenkomsten en door Feestmeubels.nl (Martijn Kools verhuur en verkoop) verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Martijn Kools verhuur en verkoop Baarle Nassau.